Brexit: ce propune Bruxelles pentru beneficiile sociale britanice

In exclusivitate, RFI a a flat detaliile aṣa numitei "frâne de urgenṭᾰ", contra propunerea UE la încercarea britanicᾰ de a limita accesul strᾰinilor la beneficiile sociale. Ideea este ca un muncitor din est sᾰ nu aṣtepte patru ani înainte de a avea acces la beneficii. UE propune ca o clauza de minim doi ṣi maxim patru sᾰ fie aplicatᾰ doar în anumite condiṭii. David Cameron s-a aflat vineri 29 ianuarie la Bruxelles. România rᾰmâne prudentᾰ. 

Condiṭiile despre care vorbeṣte Bruxelles-ul  ar trebui în mod obiectiv analizate ṣi dovedite de Londra, iatᾰ ce am aflat din surse ale Comisiei Europene.

Dacᾰ ele sunt reunite (de exemplu, o presiune fᾰrᾰ precedent pusᾰ pe serviciile sociale britanice), atunci clauza de doi ani s-ar activa prin votul unei majoritᾰṭi a statelor membre UE (fᾰrᾰ a implica în vreun fel Comisia Europeanᾰ).

Clauza ar întârzia accesul unui muncitor strᾰin provenind din altᾰ ṭarᾰ la beneficii sociale mai întâi cu doi ani . Dacᾰ dupᾰ aceastᾰ perioadᾰ nu se constatᾰ o ameliorare a situaṭiei, atunci o prelungire cu alṭi doi ani este posibilᾰ.

Aceastᾰ "frânᾰ de urgenṭᾰ", cum numele i-o indicᾰ, poate fi folositᾰ doar într-o situaṭie extremᾰ ṣi doar o singurᾰ datᾰ. Dacᾰ ea a fost aplicatᾰ sᾰ spunem între 2018 ṣi 2022, nu va mai putea fi aplicatᾰ niciodatᾰ apoi.

"Frâna de urgenṭᾰ" ar fi de fapt un mecanism european, disponbil pentru toate statele membre UE, nu doar destinat Regatului Unit. El nu va antrena o modificare a Tratatelor UE , aṣa cum David Cameron a cerut.

Propunerea, emanatᾰ din cabinetul preṣedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, diferᾰ mult de cea pusᾰ pe masᾰ de David Cameron.

Acesta vorbeṣte pur ṣi simplu despre un stagiu de patru ani care va trebui efectuat de orice muncitor poposit în Regatul Unit în orice moment de acum înainte. Un român, un polonez, un ungur sau un frncez care si-ar gᾰsi de lucru în Regat, trebuie sᾰ aṣtepte patru ani înainte de a beneficia de ajutor social, cu toate cᾰ el munceṣte ṣi plᾰteṣte taxe în acest timp.

Inceperea negocierilor

Acum încep practic negocierile între Londra ṣi Bruxelles privind condiṭiile în care Marea Britanie mai poate rᾰmâne în UE dupᾰ referendumul prevᾰzut pâna la sfârṣitul anului 2017.

Accesul la beneficii este punctul cel mai dificil de negociere. Dar la Comisia Europeanᾰ se spune cᾰ ṣi rolul parlamentelor naṭionale ṣi creṣterea importanṭei UE pe plan naṭional ca ṣi relaṭia cu statele din afara zonei euro sunt foarte dificile.

Toate acestea constituie puncte de negociere ar o soluṭie trebuie gᾰsitᾰ luna viitoare, la summitul UE din 18-19 februarie.

Comisia spune cᾰ întregul proces este dificil pentru ca nu cumva ṭᾰrile din Europa centralᾰ ṣi de est sᾰ se simtᾰ stigmatizate apropo de accesul la beneficiile sociale. In realitate, celelalte trei puncte sunt aproape rezolvate, cu toate câ se dᾰ importanṭᾰ detaliilor.

Singurul punct care rᾰmâne cu adevᾰrat în balanṭᾰ este accesul românilor ṣi al poloneziilor la serviciile sociale britanice.

Cameron discret, România prudentᾰ

La Bruxelles, se crede cᾰ aceasta contra propunere privind beneficiile sociale poate fi uṣor acceptatᾰ. "Cameron îṣi obṭine cei patru ani de aṣteptare despre care tot a vorbit, totul e sᾰ vândᾰ bine acest lucru acasᾰ", spune o sursᾰ UE.

Ce-i drept, fie cᾰ sunt patru ani aplicaṭi imediat ṣi oricui, fie cᾰ sunt doi ani plus doi ani aplicaṭi în condiṭii stricte, totul e cât ṣi cum alege David Cameron sᾰ se destᾰnuie britanicilor.

Intrebat de presa naṭionalᾰ, zilele trecute el a rᾰspuns cᾰ este mulṭumit de faptul cᾰ europenii dezbat problema ṣi sunt gata sᾰ-i prezinte "alternative viabile".

Pentru BBC, el a adᾰugat însᾰ cᾰ "mai e mult de vorbit" pânᾰ sᾰ se ajungᾰ la vreun acord.

Cameron va avea însᾰ de furcᾰ cu membrii eurosceptici ai Partidului Conservator care vᾰd în propunerea de la Bruxelles o farsᾰ, o glumᾰ ṣi "o insultᾰ adusᾰ Regatului Unit".

Dupᾰ un tur efectuat în Europa centralᾰ  ṣi de est la sfârṣitul anului trecut, Cameron s-a aflat acum la Bruxelles ṣi apoi va merge în Germania. Alte douᾰ vizite în Scandinavia au fost însᾰ anulate pentru a privilegia negocierile de la Bruxelles.

Budapesta ṣi Varṣovia, vrᾰjite de ceva promisiuni birtanice,  par pentru moment sᾰ joace jocul Londrei. Varṣovia , mai ales, conduce un lobby pro " UK in the EU" care pe de-o parte o face aliata unei puteri cu care nu se poate pune ṣi pe de altᾰ parte distrage atenṭia de la încᾰlcarea statului de drept în Polonia.

România îṣi rezervᾰ pentru moment opinia privind contra propunerea de la Bruxelles întrucât nu-i cunoaṣte toate detaliile. Un text va fi distribuit statelor membre doar în câteva zile.

Dar deja la Burureṣti se pune întrebarea : cui îi va fi cu adevᾰrat benefic acest mecanism? Tᾰri ca România ṣi Polonia, care sunt ṭᾰri de imigraṭie ṣi nu de emigraṭie, nu-l vor folosi niciodatᾰ. Regatul Unit, Franṭa, Germania, Belgia, etc îl vor folosi poate. Se va crea atunci o nouᾰ posibilitate de discriminare est-vest?