Extrema dreaptà francezà afirmà cà miliardarul american de origine maghiarà, George Soros, ar fi în spatele vasului Aquarius cu migranti din Mediteranà
Extrema dreaptà francezà afirmà cà miliardarul american de origine maghiarà, George Soros, ar fi în spatele vasului Aquarius cu migranti din Mediteranà
Image source: 
REUTERS/Shannon Stapleton